Klauzula informacyjna dla byłych pracowników

 

KLAUZULA INFORMACYJNA REALIZOWANA WOBEC BYŁEGO PRACOWNIKA ROPS

 

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO], informujemy że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok (dalej: Administrator).

 

 1. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować drogą elektroniczną:
  iod@rops-bialystok.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania:
 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zrealizowania obowiązków Administratora jako pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem, a także zrealizowania obowiązków Administratora jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu obrony, tudzież dochodzenia tych roszczeń.
 • Rozpatrywanie wniosków na potrzeby przyznawania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenia ich wysokości w przypadku gdy jest Pani/Pan uprawniona/y do korzystania z przedmiotowych świadczeń zgodnie z regulaminem ZFŚS. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, jako że jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom danych poza podmiotami uprawnionymi na mocy aktualnych przepisów prawa.

 

 1. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

 

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) kodeksu pracy było wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy o pracę. W związku z tym była Pani/Pan jako pracownik zobowiązana/y do ich podania. Podanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 22 (1) kodeksu pracy było dobrowolne.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rajewska-Nikonowicz Elżbieta - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2018-05-28

Wprowadzający: Andrzej Korycki

Modyfikujący: Andrzej Korycki

Data modyfikacji: 2020-04-15

Opublikował: Andrzej Korycki

Data publikacji: 2019-11-22