Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,
 • Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Andrzej Korycki, adres email: iod@rops-bialystok.pl,
 • Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy.
 • Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.
 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonych sytuacjach i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa oraz minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).
 • Dane osobowe przetwarzane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Każda osoba, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 • Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 • Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Metryka strony

Udostępniający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rajewska-Nikonowicz Elżbieta - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Andrzej Korycki

Modyfikujący: Andrzej Korycki

Data modyfikacji: 2018-06-07

Opublikował: Andrzej Korycki

Data publikacji: 2018-06-07