Obsługa osób niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).

Kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

1) telefonicznie na numer: 85 744 72 72;

2) faksem na numer: 85 744 71 37;

3) pocztą elektroniczną na adres: rops@rops-bialystok.pl;

4) osobiście w Ośrodku: w Kancelarii, pok. 116 oraz w pokoju nr 1 (parter)

5) listownie na adres: 15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7;

6) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ROPS w Białymstoku:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/ropsbialystok

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Ośrodku przy pomocy tzw. osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zapewnia osobom uprawnionym, będącym osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), dostęp do świadczenia usług tłumacza:

  1. a) polskiego języka migowego PJM,
  2. b) systemu językowo-migowego SJM,
  3. c) sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

Świadczenie to może być realizowane również przez pracownika Ośrodka posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z powyższego świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie, przesłane za pośrednictwem jednego z wymienionych wyżej środków komunikacji,  powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym), propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Ośrodku, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenia o zapewnienie tłumacza można także dokonać za pomocą formularza.

Na wniosek osoby doświadczającej trudności w komunikowaniu się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla w/w osoby.

Pełny tekst Zarządzenia w sprawie ustalenia procedury dotyczącej obsługi osób niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku można znaleźć pod linkiem: zarządzenie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rajewska-Nikonowicz Elżbieta - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2018-10-03

Wprowadzający: Andrzej Korycki

Modyfikujący: Andrzej Korycki

Data modyfikacji: 2018-10-04

Opublikował: Andrzej Korycki

Data publikacji: 2018-10-04