Uchwała nr 208/3628/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 208/3628/2021

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 7 czerwca 2021 r.                  

 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2021 rok na zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.[1]), art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711) oraz art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)  w związku z uchwałą Nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Polityki Społecznej województwa podlaskiego do roku 2020”, uchwałą Nr VI/61/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019-2021” oraz uchwałą Nr VI/60/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019 -2021” uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Udziela się dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży z budżetu województwa podlaskiego na 2021 rok w kwocie 26 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim.

 

§ 2. Przekazanie udzielonej dotacji oraz jej rozliczenie i kontrola nastąpi na warunkach określonych w umowie zawartej między Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku a Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień , której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Kosicki Artur - Marszałek Województwa Podlaskiego

Data wytworzenia: 2021-06-07

Wprowadzający: Mariusz Jaroszuk

Modyfikujący: Mariusz Jaroszuk

Data modyfikacji: 2021-06-08

Opublikował: Mariusz Jaroszuk

Data publikacji: 2021-06-08