UCHWAŁA NR 285/4029/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku


Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.[1]) oraz § 7 Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/407/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 06.03.2018 r., poz. 1119), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 zmienia się treść ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

     „Ośrodek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku nadanego uchwałą Nr XXIV/216/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 28.04.2016 r., poz. 2003), zmienionego Uchwałą Nr XLV/407/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 06.03.2018 r., poz. 1119) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.”

2. w § 2 zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań samorządu województwa z zakresu polityki społecznej wynikających z przepisów:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511),

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450),

5) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),

8) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1828),

10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.),

11) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2237 z późn. zm.),

12) ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”

3. w § 2 ust. 2 uchyla się pkt 12 oraz 15;

4. w § 2 ust. 2 dotychczasowy pkt 13 otrzymuje oznaczenie 12, natomiast pkt 14 otrzymuje oznaczenie 13;

5. w § 6 ust. 1 zmienia się treść pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Dział Polityki Społecznej (PS)

1.1) Kierownik;

1.2) Stanowisko ds. uzależnień – wojewódzki ekspert do spraw informacji o narkotykach i narkomanii;

1.3) Stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

1.4) Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

1.5) Stanowiska ds. pomocy społecznej;

1.6) Stanowisko ds. osób niepełnosprawnych;

1.7) Stanowiska ds. programów pomocowych;

1.8) Stanowiska ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;

1.9) Stanowisko ds. ekonomii społecznej;

1.10) Stanowiska ds. badań i analiz;

1.11) Stanowiska ds. realizacji projektów.”

6. w § 6 ust. 1 uchyla się pkt 2

7. w § 6 ust. 1 dotychczasowy pkt 3 otrzymuje oznaczenie 2 oraz następujące brzmienie:

„Dział Administracyjno-Finansowy (AF)

1.1) Główny Księgowy;

1.2) Zastępca Głównego Księgowego;

1.3) Stanowiska ds. księgowości;

1.4) Stanowiska ds. kontroli finansowej;

1.5) Stanowiska ds. zamówień publicznych;

1.6) Stanowiska ds. administracyjno-gospodarczych;

1.7) Stanowisko ds. archiwum zakładowego;

1.8) Informatyk;”

8. w § 6 ust. 1 dotychczasowy pkt 4 otrzymuje oznaczenie 3, pkt 5 otrzymuje oznaczenie 4, natomiast pkt 6 otrzymuje oznaczenie 5;

9. w § 6 ust. 1 dotychczasowy pkt 7 otrzymuje oznaczenie 6 oraz następujące brzmienie:

„Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna (RPOT)

1.1) Pedagog;

1.2) Psycholog;

1.3) Terapeuci;

1.4) Fizjoterapeuci;

1.5) Wychowawcy;

1.6) Pielęgniarki;

1.7) Opiekunowie dziecięcy;

1.8) Pracownik socjalny;

1.9) Księgowy;

1.10) Stanowiska administracyjne;

1.11) Intendent;

1.12) Pracownik gospodarczy/konserwator;

1.13) Kuchenne;

1.14) Pokojowe;

1.15) Sprzątaczki;

1.16) Kierowca.”

10. w § 6 ust. 1 dotychczasowy pkt 8 otrzymuje oznaczenie 7;

11. zmienia się treść § 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Dyrektorowi Ośrodka  podlegają bezpośrednio Zastępcy Dyrektora oraz następujące komórki organizacyjne Ośrodka:

1) Kancelaria;

2) Dział Administracyjno – Finansowy;

3) Administrator Bezpieczeństwa Informacji;

4) Biuro Projektu.

2. Dyrektor odpowiada za zapewnienie obsługi prawnej Ośrodka.

3. Zastępcom Dyrektora podlegają bezpośrednio Działy: Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny oraz Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna.”

12. w § 9 zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zadania Działu Polityki Społecznej

1)  opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa;

2)  prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i realizacją programów pomocowych  w zakresie polityki społecznej;

3)  prowadzenie procedur związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na realizację zadań w zakresie polityki społecznej;

4)  inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej;

5)  analiza problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

6)  współpraca z gminami, powiatami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej w zakresie podejmowania wspólnych działań mających na celu niwelowanie niekorzystnych zjawisk społecznych;

7)  upowszechnianie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie polityki społecznej,

8)  koordynacja i obsługa administracyjno-techniczna regionalnej komisji egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych;

9)  współpraca z placówkami naukowymi, szkołami wyższymi, kolegium pracowników służb społecznych, towarzystwami naukowymi oraz instytucjami w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej;

10)  realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej województwa podlaskiego w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

11)  opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkiego programu dotyczącego pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

12)  organizowanie szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej;

13)  organizowanie konferencji, seminariów w zakresie polityki społecznej, w szczególności: wybranych problemów w obszarze pomocy społecznej;

14)  inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

15)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, szkołami/uczelniami, instytucjami, jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

16)  prowadzenie procedur związanych ze zlecaniem realizacji zadania polegającego na prowadzeniu regionalnego domu pomocy społecznej;

17)  rozpoznawanie i analiza przyczyn ubóstwa i prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa;

18)  diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie;

19)  prowadzenie badań, monitoringu i analiz dotyczących zjawisk społecznych na terenie województwa podlaskiego;

20)  promocja i popularyzacja wyników przeprowadzanych badań dotyczących problemów społecznych występujących w środowiskach lokalnych;

21)  sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej uwzględniającej kwestie i problemy społeczne z obszaru województwa;

22)  aktualizacja bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej;

23)  prowadzenie procedur dotyczących zlecania zadań organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w trybie otwartych konkursów ofert;

24)  prowadzenie procedur dotyczących zlecania zadań organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON;

25)  dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty w ramach otwartych konkursów ofert w obszarze polityki społecznej;

26)  dokonywanie kontroli i oceny merytorycznej zadań realizowanych przez podmioty, którym udzielono dotacji;

27)  prowadzenie procedur związanych z rozliczaniem dotacji w ramach otwartych konkursów ofert, pod względem merytorycznym;

28)  prowadzenie procedur związanych z merytoryczną kontrolą udzielonych dotacji w ramach otwartych konkursów ofert;

29)  prowadzenie i aktualizowanie bazy danych o podlaskich organizacjach pozarządowych;

30)  organizowanie szkoleń dla  przedstawicieli organizacji pozarządowych;

31)  realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej województwa podlaskiego w zakresie działań na rzecz osób starszych;

32)  opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych;

33)  organizowanie konferencji, seminariów w zakresie wybranych problemów polityki senioralnej;

34)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, szkołami/uczelniami, instytucjami, jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz osób starszych;

35)  inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie działań na rzecz osób starszych;

36)  koordynacja i organizacja prac Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego;

37)  opracowywanie i aktualizowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, będącego integralną częścią strategii rozwoju województwa;

38)  realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej województwa podlaskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

39)  organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego z zakresu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

40)  organizowanie konferencji, seminariów w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dla kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego;

41)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, szkołami/uczelniami, instytucjami, jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

42)  promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

43)  prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań;

44)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie;

45)  aktualizacja serwisu internetowego Ośrodka w zakresie prowadzonych spraw;

46)  koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie, obejmujących w szczególności:

a) rozwój infrastruktury usług aktywizacji, integracji oraz integracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;

b) inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;

c) wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;

d) monitorowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości społecznej służącej zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;

e) zwiększanie kompetencji służb zajmujących się aktywizacją, integracją oraz reintegracją społeczną i zawodową osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

47)  przygotowanie, koordynacja i realizacja wojewódzkich programów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, będących częścią wojewódzkiej strategii polityki społecznej;

48)  wspieranie samorządów lokalnych w realizacji gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii;

49)  inspirowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych programów profilaktycznych  realizowanych w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz w grupach podwyższonego  ryzyka;

50)  realizacja zadań wynikających z wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

51)  współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania powstawania oraz następstw nadużywania alkoholu i zażywania innych środków uzależniających;

52)  inspirowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych programów profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz w grupach podwyższonego ryzyka;

53)  prowadzenie procedur dotyczących zlecania zadań organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz udzielania dotacji na ich realizację;

54)  kontrola merytoryczna organizacji i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych z Ośrodka;

55)  monitorowanie stanu problemów alkoholowych na terenie województwa poprzez: analizę rocznych sprawozdań z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz analizę ankiet i informacji od organizacji i instytucji działających w tym zakresie;

56)  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych 3 miesięcy, kontrola prawidłowości rozliczenia udzielonej dotacji;

57)  współpraca z organami administracji publicznej i samorządowej, organizacjami, kościołami i pracodawcami w zakresie przeciwdziałania powstawania oraz następstw nadużywania alkoholu, zażywania innych środków uzależniających, przemocy w rodzinie oraz agresji rówieśniczej;

58)  coroczne opracowywanie raportu z realizacji wojewódzkiego programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz efektów jego realizacji.

59)  coroczne sporządzanie, na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, informacji z realizacji działań wynikających z wojewódzkiego programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii

60)  realizacja zadań należących do eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii: zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych; prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników; gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków i narkomanii; formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii; gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii; gromadzenie i analiza informacji dotyczących nowo pojawiających się trendów w używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

61)  realizacja zadań związanych z uprawą maku i konopi włóknistych na terenie województwa podlaskiego:

62)  organizacja szkoleń służących profesjonalnemu przygotowaniu różnych grup zawodowych zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej;

63)  podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych;

64)  rozwój edukacji publicznej poprzez inicjowanie i organizację lokalnych akcji i kampanii edukacyjno – społecznych, seminariów oraz wojewódzkich konferencji tematycznych;

65)  rozwój działań profilaktycznych, współpracy międzyinstytucjonalnej, wspieranie działań społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania szeroko pojętemu zjawisku przemocy;

66)  realizacja zadań wynikających z wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy

67)  realizacja zadań zwiększających skuteczność ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności do pomocy;

68)  współpraca z  samorządami powiatowymi w ramach opracowywania ramowych programów: ochrony ofiar przemocy w rodzinie i programów korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

69)  monitorowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego;

70)  organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

71)  rozwój i aktualizacja systemu informacyjnego dotyczącego wszelkich form pomocy osobom dotkniętym przemocą;

72)  koordynacja realizacji programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim;

73)  prowadzenie procedur dotyczących zlecania zadań organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

74)  prowadzenie spraw związanych z realizacją programów w zakresie rehabilitacji społecznej wynikających z obowiązujących przepisów;

75)  rozpoznawanie i analiza potrzeb o charakterze regionalnym związanych z wykonywanymi zadaniami;

76)  przygotowanie Informacji dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

77)  współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

78)  prowadzenie i aktualizacja wojewódzkiej bazy danych podmiotów działających na rzecz  osób niepełnosprawnych obejmującej w szczególności: zpch, wtz, zaz, śds, organizacje pozarządowe, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.”

13. w § 9 uchyla się ust. 2;

14. w § 9 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie 2, ust. 4 otrzymuje oznaczenie 3, ust. 5 otrzymuje oznaczenie 4, ust. 6 otrzymuje oznaczenie 5, ust. 7 otrzymuje oznaczenie 6, natomiast ust. 8 otrzymuje oznaczenie 7;

15. zmienia się treść załącznika do Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i nadaje mu się brzmienie, którego treść stanowi załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] Zmiany wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 130

Metryka strony

Udostępniający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rajewska-Nikonowicz Elżbieta - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2018-04-19

Wprowadzający: Andrzej Korycki

Data wprowadzenia: 2016-07-07

Data modyfikacji: 2018-11-05

Opublikował: Andrzej Korycki

Data publikacji: 2016-07-07