UCHWAŁA NR 146/1832/2016

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku


Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 7 Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/216/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2003), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 zmienia się treść ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ośrodek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku nadanego uchwałą Nr XXIV/216/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2003) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.”

 1. w § 2 zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań samorządu województwa z zakresu polityki społecznej wynikających z przepisów:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486),
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498),
 5. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.),
 6. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487),
 7. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.),
 8. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
 9. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.),
 10. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.),
 11. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.),
 12. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 162),
 13. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego* (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. U. UE. L. Nr 166, poz. 1 z późn. zm.),
 14. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego* (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. U. UE. L. Nr 284, poz. 1 z późn. zm.),
 15. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. U. UE. L. Nr 344, poz.1),
 16. decyzji nr H1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią) (Dz. U. UE. C. z 2010 r., Nr 106, poz. 13),
 17. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575),
 18. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195)
 19. ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”
 1. w § 2 ust. 2, po pkt 14 dodaje się pkt 15 o następującym brzmieniu:

„realizacja spraw dotyczących świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.”

 1. w § 6 ust. 1 zmienia się treść pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

     „Dział Świadczeń Rodzinnych (SR)

1.1) Stanowiska do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

1.2) Stanowiska ds. egzekucji;

1.3) Informatyk;

1.4) Stanowiska  administracyjne;

1.5) Sekretarka”

 1. w § 6 ust. 1 zmienia się treść pkt 4 ppkt 1.4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Stanowiska ds. administracyjnych”;

 1. w § 6 ust. 1 zmienia się treść pkt 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

     „Kancelaria (SE)

 1. Sekretarka;
 2. Stanowiska administracyjne”
 1. w § 6 ust. 1 zmienia się treść pkt 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

     „Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna (RPOT)

 1. Pedagog;
 2. Psycholog;
 3. Terapeuta
 4. Wychowawcy;
 5. Lekarz;
 6. Pielęgniarki;
 7. Pracownik socjalny;
 8. Fizjoterapeuta;
 9. Opiekunowie dziecięcy;
 10. Logopeda;
 11. Księgowy;
 12. Pracownik administracyjno-gospodarczy/konserwator;
 13. Intendent/dietetyk;
 14. Kuchenne;
 15. Pokojowe;
 16. Sprzątaczki;
 17. Kierowca.”
 1. w § 6 ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 o następującym brzmieniu:

„Biuro Projektu (BP)”

 1. zmienia się treść § 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Dyrektorowi Ośrodka  podlegają bezpośrednio Zastępcy Dyrektora oraz następujące komórki organizacyjne Ośrodka:

 1. Kancelaria;
 2. Dział Administracyjno – Finansowy;
 3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji;
 4. Dział Polityki Społecznej;
 5. Biuro Projektu.
 1. Dyrektor odpowiada za zapewnienie obsługi prawnej Ośrodka.
 2. Zastępcom Dyrektora podlegają bezpośrednio Działy: Świadczeń Rodzinnych, Ośrodek Adopcyjny oraz Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna.”
 1. w § 8 zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Dyrektor Ośrodka może upoważnić Zastępców Dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych, a także poszczególnych pracowników do załatwiania w jego imieniu spraw oraz podpisywania dokumentów.”

 1. w § 9 ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 o następującym brzmieniu:

„załatwianie spraw dotyczących realizacji świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.”

 1. w § 9 zmienia się treść ust. 5 w ten sposób, że dotychczasową treść: „Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu” zastępuje się treścią: „Zadania Kancelarii:”
 2. w § 9 po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu:

    „Zadania Biura Projektu:

 1. wypełnianie zadań w zakresie realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Typ projektu: Realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działania mające na celu koordynację i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
 2. tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej - sieciowanie PES i OWES;
 3. wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym  nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej;
 4. upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej - zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie;
 5. koordynacja regionalnego wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej;
 6. organizacja i udział w seminariach, szkoleniach, targach, wizytach studyjnych i innych wydarzeniach związanych z realizacją projektu;
 7. współpraca z podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu;
 8. zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu do spraw ekonomii społecznej;
 9. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pozakonkursowego;
 10. zarządzanie finansami projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
 11. kontrola płynności finansowej projektu;
 12. monitorowanie wydatków związanych z realizacją projektu;
 13. rozliczanie projektu, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych;
 14. obsługa strony internetowej w zakresie dotyczącym projektu, udzielanie informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu;
 15. sporządzanie określonej przepisami prawa sprawozdawczości o wydatkach strukturalnych.”
 1. zmienia się treść załącznika do Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i nadaje mu się brzmienie, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Ustala się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rajewska-Nikonowicz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Wprowadzający: Andrzej Korycki

Data wprowadzenia: 2016-07-07

Data modyfikacji: 2016-11-15

Opublikował: Andrzej Korycki

Data publikacji: 2016-07-07