STATUT

REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ

W BIAŁYMSTOKU

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498),
 6. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239),
 7. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn zm.),
 8. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224),
 9. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
 10. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.),
 11. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.),
 12. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.),
 13. rozporządzenia Rady (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin, przemieszczających się w granicach Wspólnoty (Dz. Urz. WE L Nr 149 z 5 lipca 1971 r. z późn. zm.),
 14. rozporządzenia Rady (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin, przemieszczających się w granicach Wspólnoty (Dz. Urz. WE L Nr 74 z 27 marca 1972 r. z późn. zm.),
 15. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.)
 16. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów  zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.);
 17. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dziennik Urzędowy UE L 344, 29/12/2010),
 18. Decyzji nr H1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. UE C 106 z 24.04.2010, str.13),
 19. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.),
 20. ustawy z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. poz. 509),
 21. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
 22. postanowień niniejszego Statutu,
 23. ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

1. Ośrodek jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Białystok.

3. Obszarem działania Ośrodka jest województwo podlaskie.

4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

5. Nadaje się oznaczenie graficzne (logo) Ośrodka, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

 

Zakres działalności

§ 3.

 

1. Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności:

 1. pomocy społecznej,
 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 3. narkomanii,
 4. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 5. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 6. przeciwdziałania przemocy,
 7. koordynacji świadczeń rodzinnych,
 8. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 9. koordynacji świadczenia wychowawczego.

2. Do zadań Ośrodka należy ponadto wykonywanie innych zadań Samorządu Województwa Podlaskiego, w szczególności na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Samorząd Województwa Podlaskiego z organami administracji rządowej, a także z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 § 4.

Przy realizacji swych zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Organizacja

§ 5.

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor.

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Podlaskiego.

3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Ośrodka jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

4. Dyrektor działa na podstawie niniejszego Statutu oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

§ 6.

Dyrektor kieruje pracą podległych mu pracowników, wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy, jednoosobowo odpowiada za działalność Ośrodka, a także reprezentuje go na zewnątrz.

§ 7.

Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego na wniosek dyrektora Ośrodka.

 

Zasady gospodarki finansowej

§ 8.

1. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Województwa Podlaskiego.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących dla jednostek budżetowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków ustalony na okres roku kalendarzowego. 

 

Zmiany Statutu

§ 9.

Zmiany w Statucie Ośrodka mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rajewska-Nikonowicz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Korycki Andrzej - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wprowadzający: Andrzej Korycki

Data wprowadzenia: 2013-09-05

Data modyfikacji: 2016-11-15

Opublikował: Andrzej Korycki

Data publikacji: 2013-09-05