UCHWAŁA NR XII/115/11
SEJMIKU WOJEWÓZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 października 2011 roku
 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2010 rok „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010 – 2018”

 

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440) w związku z Uchwałą Nr XLVI/521/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018”, uchwala się co następuje:

 
§ 1.
 

Uchwala się sprawozdanie za 2010 rok „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018”, w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§ 2.
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

 
§ 3.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rajewska-Nikonowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Januszkiewicz

Wprowadzający: Paweł Januszkiewicz

Data wprowadzenia: 2011-11-30

Data modyfikacji: 2011-11-30

Opublikował: Paweł Januszkiewicz

Data publikacji: 2011-11-30