Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczące Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Data Uchwały

Numer Uchwały

Uchwała dotyczy

30.10.2018 326/4846/2018

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

30.10.2018 326/4845/2018

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Lepsze jutro” przez Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś "BARWA" z siedzibą w Rafałówce.

30.10.2018 326/4844/2018

w sprawie zmiany uchwały Nr 227/3065/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży z zakresu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

23.10.2018 324/4816/2018

w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

18.09.2018 318/4679/2018

w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

12.09.2018 317/4653/2018

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2018 rok podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wynikającego z art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

28.08.2018 315/4601/2018

w sprawie zmiany statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

28.08.2018 315/4600/2018

w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

14.08.2018 312/4562/2018

w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

07.08.2018 311/4538/2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, do reprezentowania Województwa Podlaskiego w postępowaniu przed Krajową Administracją Skarbową w przedmiocie wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej

31.07.2018 310/4521/2018

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2018 rok Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadań o charakterze wojewódzkim w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

31.07.2018 310/4520/2018

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2018 rok Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na realizację zadań o charakterze wojewódzkim w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

31.07.2018 310/4519/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wynikającego z art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

24.07.2018 309/4512/2018

w sprawie zmiany uchwały nr 99/1209/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu pod nazwą „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” w latach 2016-2021

26.06.2018 304/4361/2018

w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych

26.06.2018 304/4360/2018

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok, podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

12.06.2018 300/4278/2018

w sprawie zmiany uchwały Nr 298/4204/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2018 rok na zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim

12.06.2018 300/4277/2018

w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

29.05.2018 298/4204/2018

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2018 rok na zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim

29.05.2018 298/4203/2018

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2018 rok Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadań o charakterze wojewódzkim w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

29.05.2018 298/4202/2018

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2018 rok Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na realizację zadań o charakterze wojewódzkim w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

29.05.2018 298/4201/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka  Polityki Społecznej w Białymstoku

22.05.2018 295/4151/2018

w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

22.05.2018 295/4150/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych

20.04.2018 287/4053/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

17.04.2018 285/4029/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

17.04.2018 285/4028/2018

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

10.04.2018 284/4001/2018

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2018 rok podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, objętego „Programem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”.

10.04.2018 284/4000/2018

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2018 rok podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, objętego „Programem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”.

10.04.2018 284/3999/2018

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

13.03.2018 278/3910/2018

w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

06.03.2018 277/3892/2018

w sprawie zmiany uchwały nr 250/3393/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zmienionej uchwałą nr 271/3827/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z 13 lutego 2018 r.

13.02.2018 271/3830/2018

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

13.02.2018 271/3829/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w  trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, objętego „Programem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”.

13.02.2018 271/3828/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w  trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, objętego „Programem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”.

13.02.2018 271/3827/2018

w sprawie zmiany uchwały Nr 250/3393/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

30.01.2018 269/3764/2018

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja Kampanii Społecznej "W małżeństwie razem" w ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa przez Stowarzyszenie Innowatorów Edukacji z siedzibą w Białymstoku

20.11.2017 255/3508/2017

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok, podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

20.11.2017 255/3507/2017

w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

31.10.2017 252/3426/2017

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Rehabilitacja z Nadzieją” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" z siedzibą w Tamie

31.10.2017 252/3425/2017

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Chcę wiedzieć jak odczytywać emocje - zajęcia grupowe TUS” przez Fundację "Uśmiech życia" z siedzibą w Białymstoku

24.10.2017 250/3393/2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

24.10.2017 250/3392/2017

w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

17.10.2017 249/3382/2017

w sprawie przyjęcia statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

17.10.2017 249/3381/2017

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2017 rok Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

17.10.2017 249/3380/2017

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Tajemnicza Wyspa” przez Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo – Społeczne "Wychowanie Dla Przyszłości" w Sejnach

13.10.2017 248/3367/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.10.2017 247/3342/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

10.10.2017 247/3341/2017

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2017 rok Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

26.09.2017 244/3295/2017

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2017 rok Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na realizację zadań o charakterze wojewódzkim w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

19.09.2017 241/3263/2017

w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

12.09.2017 239/3237/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr 231/3148/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Akademia Aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020

12.09.2017 239/3236/2017

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2017 rok Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadań o charakterze wojewódzkim w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

29.08.2017 235/3198/2017

zmieniająca uchwałę Nr 138/1695/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim

08.08.2017 231/3150/2017

w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

08.08.2017 231/3149/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
08.08.2017 231/3148/2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Akademia Aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

25.07.2017 228/3096/2017 w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok, podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
18.07.2017 227/3065/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży z zakresu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
11.07.2017 225/3039/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2017 rok Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na realizację zadań o charakterze wojewódzkim w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
11.07.2017 225/3038/2017 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
27.06.2017 222/2970/2017 w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
21.06.2017 221/2953/2017 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
13.06.2017 219/2932/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Podlaskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku jako Partnera do realizacji projektu ”Bliżej rodziny – szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
23.05.2017 214/2824/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
23.05.2017 214/2823/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2017 rok na zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim
09.05.2017 211/2777/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr 158/2047/2016 z dnia 5 września 2016 r. zmienionej Uchwalą nr 194/2528/2017 z 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą "Szkolenie Kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej"
04.05.2017 210/2760/2017 w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2017 rok podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, objętego „Programem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku"
04.05.2017 210/2759/2017 w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2017 rok podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, objętego „Programem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”
28.03.2017 202/2651/2017 w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
07.03.2017 197/2586/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
07.03.2017 197/2585/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego należącego do Samorządu Województwa Podlaskiego w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
07.03.2017 197/2584/2017 w sprawie przyjęcia wzoru aneksu do Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
28.02.2017 196/2566/2017 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
21.02.2017 194/2528/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 158/2047/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Szkolenie Kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej”
07.02.2017 190/2490/2017 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
16.01.2017 186/2448/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
13.12.2016 180/2331/2016 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
13.12.2016 180/2330/2016 w sprawie zmiany treści Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 165/2133/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 października 2016 r.
22.11.2016 173/2244/2016

w sprawie udzielenia dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie realizacji strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim

08.11.2016 170/2203/2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Kampania Białej Wstążki - przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć" przez Fundację EGO
08.11.2016 170/2202/2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Wspieranie rodzin z województwa podlaskiego zagrożonych ubóstwem w okresie zimy” przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga"
08.11.2016 170/2201/2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Ciepły posiłek dla osób bezdomnych i potrzebujących” przez ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko Gdańskiej
02.11.2016 169/2189/2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: "Bądź aktywny, ucz się i rozwijaj"- warsztaty edukacyjno - terapeutyczne przez Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy "Zielony Parasol"
02.11.2016 169/2188/2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Potrafię zrozumieć- zajęcia grupowe TUS” przez Fundację „Uśmiech Życia”
11.10.2016 165/2133/2016 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
04.10.2016 163/2116/2016 w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 149/1915/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
27.09.2016 162/2101/2016 w sprawie udzielenia dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie realizacji strategii polityki społecznej w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim
20.09.2016 161/2079/2016 w sprawie zmiany treści Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 152/1979/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r.
05.09.2016 158/2047/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Szkolenie Kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej”
31.08.2016 157/2023/2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2016 r. na dofinansowanie działań Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie realizacji strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim
09.08.2016 152/1979/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
26.07.2016 150/1944/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
26.07.2016 150/1943/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
26.07.2016 150/1942/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
26.07.2016 150/1941/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
26.07.2016 150/1940/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
19.07.2016 149/1917/2016 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
19.07.2016 149/1916/2016 w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok, podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
19.07.2016 149/1915/2016 w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku”
05.07.2016 147/1862/2016 w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie realizacji strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim
28.06.2016 146/1832/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
24.05.2016 138/1698/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
24.05.2016 138/1697/2016 w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
24.05.2016 138/1696/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego należącego do Samorządu Województwa Podlaskiego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
24.05.2016 138/1695/2016 w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim
17.05.2016 136/1663/2016 w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej w ramach „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku”
17.05.2016 136/1662/2016 w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej w ramach „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku”
12.04.2016 129/1553/2016 w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku”
22.03.2016 124/1499/2016 w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej
22.03.2016 124/1498/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w sferze pomocy społecznej
22.03.2016 124/1497/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego należącego do Samorządu Województwa Podlaskiego w sferze pomocy społecznej
01.03.2016 120/1429/2016 w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych
16.02.2016 116/1387/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych
15.12.2015 99/1209/2015 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu pod nazwą „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” w latach 2016-2021
08.12.2015 97/1170/2015 w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Ciepły posiłek dla osób bezdomnych i potrzebujących” przez ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko Gdańskiej
24.11.2015 93/1120/2015 w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Profilaktyka uzależnień – narkotyki, dopalacze, leki, alkohol” przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”
10.11.2015 91/1078/2015 w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2015 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, objętego „Programem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”
27.10.2015 89/1017/2015 w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Mój pierwszy wyjazd”, przez Fundację „Oswoić Świat” w Białymstoku
27.10.2015 89/1016/2015 w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Nawigacja Na Czterech Łapach” – pies przewodnikiem dla osoby niewidomej  przez Fundację Audiodeskrypcja w Białymstoku
13.10.2015 84/970/2015 w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Zbiór Form Artystycznych” przez Fundację Nowa Wola
29.09.2015 81/915/2015 w sprawie udzielenia dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie realizacji strategii polityki społecznej w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim
29.09.2015 81/914/2015 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2015 r. na dofinansowanie działań Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie realizacji strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim
29.09.2015 81/913/2015 w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie realizacji strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim
22.09.2015 79/899/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 56/563/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
22.09.2015 79/898/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, objętego „Programem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku"
16.09.2015 77/869/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020
08.09.2015 74/820/2015 w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2015 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”
08.09.2015 74/819/2015 w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2015 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, objętego „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku"
02.09.2015 73/804/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
25.08.2015 70/762/2015 w sprawie udzielenia dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie realizacji strategii polityki społecznej w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim
28.07.2015 65/699/2015 w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
28.07.2015 65/698/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”
28.07.2015 65/697/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, objętych „Programem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”
28.07.2015 65/696/2015 w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Nie ma rzeczy niemożliwych” Wspieranie działalności młodzieży na rzecz środowiska lokalnego, przez Fundusz Białystok Ojcu Świętemu w Białymstoku
28.07.2015 65/695/2015 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2015 r. na dofinansowanie działań Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie realizacji strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim
28.07.2015 65/694/2015 w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie realizacji strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim
10.07.2015 61/646/2015 w sprawie realizacji przez samorząd województwa zadania polegającego na zorganizowaniu i prowadzeniu regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej
10.07.2015 61/645/2015 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2016 i lata następne na finansowanie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej
23.06.2015 56/563/2015 w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
23.06.2015 56/562/2015 w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Program profilaktyczny z zakresu HIV/AIDS dla osób odbywających karę pozbawienia wolności” przez Stowarzyszenie FAROS
02.06.2015 49/499/2015 w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2015 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”
19.05.2015 45/456/2015 w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Sięgnij po moc” – program terapeutyczny kierowany do młodzieży, która doświadczyła traumy związanej z utratą bądź zagrożeniem własnego życia przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w Białymstoku
05.05.2015 41/401/2015 w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2015 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej, objętego „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”
05.05.2015 41/400/2015 w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2015 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”
28.04.2015 39/378/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
14.04.2015 36/333/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”.
24.03.2015 31/279/2015

w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej.

24.03.2015 31/278/2015

w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

10.03.2015

28/230/2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”.

10.03.2015

28/229/2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej, objętego „Programem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”.

24.02.2015

22/182/2015

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

26.11.2014

269/3890/2014

w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Wsparcie rodzin w okresie zimy” przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku

26.11.2014

269/3889/2014

w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Świadomie w życie idę” przez Fundację EGO w Suwałkach

26.11.2014

269/3888/2014

w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Pomoc osobom bezdomnym i starszym w przetrwaniu zimy 2014/2015” przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „PURMIA” w Tokarach

18.11.2014

268/3871/2014

w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 2 do Porozumienia nr U/126/1/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zapewniającego realizację zadania pod nazwą „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”

12.11.2014

266/3847/2014

w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie ciepłych posiłków osobom bezdomnym oraz potrzebującym” przez ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej

28.10.2014

263/3810/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim

09.10.2014

259/3753/2014

w sprawie zmiany Uchwały Nr 235/3331/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2014 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”

28.10.2014

263/3809/2014

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – II edycja

24.09.2014

256/3707/2014

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na dokonanie czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa

16.09.2014

255/3702/2014

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

18.08.2014

251/3621/2014

w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych, dotkniętych uzależnieniem, zamieszkujących województwo podlaskie” przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku

29.07.2014

247/7374/2014

w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności ubogich rodzin” przez Stowarzyszenie „Otwarty Dom” Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie w Białymstoku

29.07.2014

247/3573/2014

w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: Razem aktywni w kulturze i wypoczynku" przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

22.07.2014

246/3565/2014

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

10.06.2014

240/3425/2014

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

20.05.2014

235/3332/2014

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2014 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”

20.05.2014

235/3331/2014

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2014 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”

20.05.2014

235/3330/2014

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2014 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”

20.05.2014

235/3329/2014

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2014 rok, Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie na pierwsze wyposażenie  Centrum Integracji Społecznej w Augustowie i Kuriance k/Lipska

13.05.2014

233/3311/2014

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2014 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej, objętego „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”

29.04.2014

230/3284/2014

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na dokonanie czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa

29.04.2014

230/3283/2014

w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia nr U/126/1/2014 z dnia 7 marca 2014 r. Zapewniającego realizację zadania pod nazwą „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”

15.04.2014

228/3230/2014

w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej

15.04.2014

228/3229/2014

w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych

15.04.2014

228/3228/2014

w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

08.04.2014

227/3201/2014

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”.

08.04.2014

227/3200/2014

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”

08.04.2014

227/3199/2014

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej, objętego „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”

08.04.2014

227/3198/2014

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”

25.03.2014

224/3147/2014

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim

18.03.2014

223/3132/2014

w sprawie przyjęcia harmonogramu prac nad aktualizacją „Wojewódzkiej Strategii  Polityki Społecznej na lata 2010 – 2018”

04.03.2014

221/3100/2014

w sprawie zapewnienia realizacji zadania pod nazwą „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w latach 2014-2015

03.12.2013

203/2886/2013

zmieniająca  uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji zadania pod nazwą „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w latach 2009-2013

24.09.2013

188/2686/2013

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2013 r. na dofinansowanie działań Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w zakresie realizacji zadań objętych „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2009-2013”

11.09.2013

185/2657/2013

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2013 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”

06.08.2013

178/2583/2013

w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych

23.07.2013

175/2549/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”.

17.07.2013

174/2512/2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/2128/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2013 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”

09.07.2013

173/2488/2013

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2013 r. na dofinansowanie działań Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w zakresie realizacji zadań objętych „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2009-2013”

24.06.2013

169/2459/2013

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

24.06.2013

169/2458/2013

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2013 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”

24.06.2013

169/2460/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych

04.06.2013

163/2370/2013

w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/2127/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2013 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”

28.05.2013

162/2345/2013

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

14.05.2013

159/2286/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia, objętego „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”.

24.04.2013

156/2236/2013

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

16.04.2013

155/2209/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

16.04.2013

155/2208/2013

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2013 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej, objętego „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”

12.03.2013

149/2128/2013

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2013 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”

12.03.2013

149/2127/2013

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2013 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”

05.03.2013

148/2108/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej, objętego „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”

05.02.2013

144/2034/2013

w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej

05.02.2013

144/2033/2013

w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych

29.01.2013

142/2015/2013

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na dokonanie czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa

22.01.2013

140/1992/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”

22.01.2013

140/1991/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”

18.09.2012

116/1676/2012

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2018”

04.09.2012

114/1657/2012

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2012 r. na dofinansowanie działań Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w zakresie realizacji zadań objętych „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2009-2013”.

04.09.2012

114/1656/2012

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2012 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej, objętego „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”

31.07.2012

109/1521/2012

w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013”

19.07.2012

108/1482/2012

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej, objętego „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”

10.07.2012

107/1457/2012

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

03.07.2012

106/1443/2012

w sprawie udzielenia dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 - 2013

22.05.2012

97/1277/2012

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

8.05.2012

94/1233/2012

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2012 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”

8.05.2012

94/1232/2012

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2012 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej, objętego „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”

13.03.2012

86/1110/2012

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”

13.03.2012

86/1109/2012

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej, objętego „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”

06.03.2012

82/1088/2012

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok, Fundacji Edukacja i Twórczość w Białymstoku na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Bielsku Podlaskim

06.03.2012

82/1087/2012

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2012 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”

06.03.2012

82/1086/2012

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2012 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”

06.03.2012

82/1085/2012

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2012 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”

14.02.2012

82/1032/2012

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na dokonanie czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa

31.01.2012

80/1018/2012

w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej

31.01.2012

80/1016/2012

w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia

31.01.2012

80/1017/2012

w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych

31.01.2012

80/1015/2012

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok, Stowarzyszeniu „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Białymstoku

13.01.2012

77/974/2012

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”

13.01.2012

77/973/2012

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”

13.01.2012

77/972/2012

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”

29.12.2011

74/947/2011

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

29.12.2011

74/946/2011

w sprawie realizacji przez samorząd województwa zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na zorganizowaniu i prowadzeniu ośrodka adopcyjnego

8.12.2011

69/866/2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres uprawnień przysługujących Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i udzielenia pełnomocnictwa

6.12.2011

68/862/2011

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

6.12.2011

68/850/2011

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej

2.11.2011

62/751/2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

12.07.2011

39/506/2011

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2011 r. na dofinansowanie działań Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w zakresie realizacji zadań objętych "Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2009-2013".

8.07.2011

37/481/2011

w sprawie udzielenia dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 - 2013"

8.07.2011

37/480/2011

w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013"

28.06.2011

37/441/2011

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

10.05.2011

27/282/2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

19.04.2011

24/222/2011

w sprawie zapewnienia realizacji zadania pod nazwą „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w latach 2011-2013

6.04.2011

22/193/2011

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2011 rok, Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji społecznej położonego w obrębie Chmielnik gmina Czarna Białostocka

22.02.2011

11/68/2011

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2011 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”

22.02.2011

11/67/2011

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2011 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”

22.02.2011

11/66/2011

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2011 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”

21.12.2010

270/4174/10

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres uprawnień przysługujących Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i udzielenia pełnomocnictwa

21.12.2010

270/4172/10

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”

21.12.2010

270/4171/10

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku

21.12.2010

270/4173/10

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku"

20.08.2010

246/3814/10

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na dokonanie czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa

20.07.2010

241/3755/10

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2010 r. na dofinansowanie działań Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w zakresie realizacji zadań objętych „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2009-2013”

6.07.2010

239/3704/10

w sprawie udzielenia dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 - 2013”

6.07.2010

239/3703/10

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2010 r. na dofinansowanie działań Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w zakresie realizacji zadań objętych „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2009-2013”

6.07.2010

239/3702/10

w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013”

13.05.2010

229/3508/10

w sprawie wprowadzenia zmian do umowy dotacji celowej Nr 4/DC/1.16/10 zapewniającej realizację zadania pod nazwą „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w 2010 r.

13.05.2010

229/3507/10

zmieniająca Uchwałę Nr 47/608/07 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie współpracy Województwa z wytypowanymi gminami przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

26.03.2010

219/3358/10

w sprawie zapewnienia realizacji zadania pod nazwą „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w 2010 r

2.03.2010

215/3308/10

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2010 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku””

2.03.2010

215/3307/10

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2010 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku”

2.03.2010

215/3306/10

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2010 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku”

26.01.2010

209/3183/10

w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej

23.12.2009

203/3086/09

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres uprawnień przysługujących Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i udzielenia pełnomocnictwa

23.12.2009

203/3085/09

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku”

23.12.2009

203/3084/09

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku”

23.12.2009

203/3083/09

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku”

8.12.2009

198/3038/09

w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013”

3.11.2009

193/2931/09

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2009 r. na dofinansowanie działań Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w zakresie realizacji zadań objętych „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2009-2013”.

3.11.2009

193/2930/09

w sprawie udzielenia dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 - 2013”

27.10.2009

192/2914/09

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 r., podmiotom wyłonionym w III edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

13.10.2009

189/2871/09

w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013"

13.10.2009

189/2870/09

w sprawie udzielenia dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 - 2013"

29.09.2009

187/2833/09

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

8.09.2009

183/2784/09

w sprawie ogłoszenia III edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

28.07.2009

175/2677/09

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 r., podmiotom wyłonionym w II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”

8.06.2009

167/2469/09

w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

8.06.2009

167/2468/09

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2009 r., podmiotom wyłonionym w II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”

26.05.2009

165/2428/09

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2009 r., podmiotom wyłonionym w II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”

14.04.2009

157/2291/09

w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”.

7.04.2009

156/2268/09

w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”.

31.03.2009

155/2253/09

w sprawie zmian w Uchwale Nr 145/2094/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2009 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”.

10.03.2009

151/2180/09

w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013”.

17.02.2009

148/2118/09

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2009 r. na dofinansowanie działań Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w zakresie realizacji zadań objętych „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2009-2013”.

10.02.2009

145/2094/09

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2009 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”

10.02.2009

145/2093/09

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2009 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”

20.01.2009

142/2038/09

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2009 r., podmiotom wyłonionym w I edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”

6.01.2009

139/2004/09

w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej

9.12.2008

134/1914/08

w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach

9.12.2008

134/1913/08

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”

9.12.2008

134/1912/08

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”

9.12.2008

134/1911/08

w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”

2.12.2008

132/1880/08

w sprawie udzielenia dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008”

18.11.2008

130/1820/08

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

4.11.2008

128/1768/08

w sprawie udzielenia dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadań o charakterze wojewódzkim w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

28.10.2008

127/1754/08

w sprawie realizacji Kampanii Społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci

21.10.2008

124/1733/08

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na doposażenie placówki Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach z budżetu Gminy Raczki

21.10.2008

124/1732/08

w sprawie udzielenia dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadań o charakterze wojewódzkim w zakresie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008”

16.09.2008

116/1609/08

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywającychw Domu Pomocy Społecznej w Garbarach

16.09.2008

116/1610/08

w sprawie zmiany umowy Nr ROPS.II.DPS/1/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, a Stowarzyszeniem „Aktywnie Przeciw Depresji” w Białymstoku

29.07.2008

106/1451/08

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2008 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku”

29.07.2008

106/1450/08

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2008 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku”

23.06.2008

99/1357/08

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2008 r., podmiotom wyłonionym w II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku”

10.06.2008

96/1291/08

w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań  na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku”

10.06.2008

96/1290/08

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku”

27.05.2008

92/1262/08

w sprawie powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Białymstoku realizacji zadań wynikających z Porozumienia o Współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, zawartego między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podlaskim

13.05.2008

88/1203/08

zmieniająca Uchwałę Nr 63/767/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej

06.05.2008

87/1177/08

w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku”.

19.02.2008

71/865/08

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2008 r.  na dofinansowanie działań Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w zakresie realizacji zadań objętych ”Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006-2008”.

05.02.2008

69/825/08

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2008 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku"

05.02.2008

69/824/08

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2008 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku”

05.02.2008

69/823/08

w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2008 r., podmiotom wyłonionym w  otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku”

08.01.2008

63/767/08

w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej

23.12.2007

61/759/08

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

11.12.2007

55/693/07

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku”

11.12.2007

55/692/07

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
w dziedzinie działań  na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku”

11.12.2007

55/691/07

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku”

15.11.2007

47/608/07

w sprawie współpracy Województwa z wytypowanymi gminami przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

18.09.2007

32/461/07

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na 2007 r. Centrum Integracji Społecznej w Rajsku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli „Raj” w Bielsku Podlaskim na działalność jednego miesiąca z pośród pierwszych trzech miesięcy.

18.09.2007

32/460/07

w sprawie udzielenia dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na szkolenia i kursy specjalistyczne zespołu terapeutycznego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

18.09.2007

32/459/07

w sprawie udzielania dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2007 r., na realizację zadań o charakterze wojewódzkim w zakresie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008” przez zakłady opieki zdrowotnej, których organem tworzącym jest Samorząd województwa Podlaskiego, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadania.

04.09.2007

28/441/07

współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

28.08.2007

26/416/07

przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na szkolenia i kursy specjalistyczne zespołu terapeutycznego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach z budżetu Miasta Suwałki.

21.08.2007

25/396/07

ustalenia regulaminu premiowania Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

08.08.2007

23/372/07

w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008” złożonych przez zakłady opieki zdrowotnej, których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego

17.07.2007

15/333/07

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2007 rok podmiotom wyłonionym w I edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, wynikającej z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie w 2007 roku”.

26.06.2007

9/295/07

sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2007 r., podmiotom wyłonionym w II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku”.

26.06.2007

9/294/07

zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2007 r., podmiotom wyłonionym w II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku”.

26.06.2007

9/293/07

zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2007 r., podmiotom wyłonionym w II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku”.

12.06.2007

5/236/07

zmieniająca uchwałę Nr 230/2954/07 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rajewska-Nikonowicz Elżbieta - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-06-28

Wprowadzający: Mariusz Jaroszuk

Data wprowadzenia: 2007-10-02

Data modyfikacji: 2018-11-09

Opublikował: Mariusz Jaroszuk

Data publikacji: 2007-10-02